Розроблено Держстандарт базової середньої освіти

Визнання обдарованості кожної особистості, радість пізнання та любов до рідного краю – ось цінності, на яких ґрунтується новий Державний стандарту базової середньої освіти. Проєкт документу запропонувало для громадського обговорення Міністерство освіти і науки України. Зауваження та пропозиції прийматимуться до 25 липня на поштову адресу МОН –  пр-т Перемоги, 10, м. Київ, 01135, а також на електронні адреси: linnyk@mon.gov.ua, r.shyyan@gmail.com.

Державний стандарт визначає вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів, а також загальний обсяг їх навчального навантаження у базовому навчальному плані. Документом передбачено, що базова середня освіта має два цикли: адаптаційний (5-6 класи) та базове предметне навчання (7-9 класи).

У проєкті визначені такі ключові компетентності:

– вільне володіння державною мовою;

– здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

– здатність розвивати й застосовувати математичне мислення   для   вирішення   широкого   спектру   проблем у повсякденному житті;

– компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

– інноваційність (здатність долати труднощі та реагувати на зміни, відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі);

– усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів;

– інформаційно-комунікаційна компетентність (впевнене, критичне й відповідальне використання цифрових технологій для розвитку і спілкування);

– навчання впродовж життя;

– громадянські та соціальні компетентності;

– культурна компетентність;

– підприємливість та фінансова грамотність.

«Спільними (наскрізними) для всіх ключових компетентностей є такі вміння, як читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами», – йдеться у проєкті Держстандарту.

Повна версія документу – standart-1206.