Наглядова рада профтеху: як створити та які її функції – рекомендації МОН

Сприяти розвитку закладу та залученню додаткового фінансування, а також контролювати використання коштів – основні завдання наглядової ради закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Як створити таку раду та які вона має права, роз’яснює МОН у своїх методичних рекомендаціях, затверджених наказом міністерства № 705 від 23 червня – Наглядова рада профтеху_методичні рекомендації МОН

«Рекомендуємо у закладі П(ПТ)0 створити наглядову (піклувальну) раду та видати відповідний наказ структурного підрозділу обласних, Київської міської державних адміністрацій з питань освіти. Після видання наказу про створення наглядової (піклувальної) ради рекомендуємо закладам П(ПТ)0 розробити і затвердити Положення про Наглядову (піклувальну) раду», – йдеться у методичці.

У Положенні МОН рекомендує визначити такі завдання наглядової ради:

 • участь у визначенні стратегії розвитку закладу та контроль її виконання;
 • сприяння залученню додаткових джерел фінансування;
 • аналіз та оцінювання діяльності профтеху та його керівника;
 • контроль виконання кошторису та/або бюджету закладу, внесення відповідних рекомендацій та пропозицій, що є обов’язковими для розгляду керівником профтеху;
 • внесення подання про заохочення або відкликання керівника закладу;
 • формування і подання пропозицій щодо переліку професій для підготовки кваліфікованих кадрів, затребуваних на регіональному ринку праці, відкриття/закриття освітніх програм підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів з урахуванням інклюзивного навчання;
 • подання пропозицій щодо започаткування провадження, розширення або звуження освітньої діяльності у сфері професійної (професійнотехнічної) освіти за окремими професіями/спеціальностями;
 • погодження проєктних пропозицій закладу при формуванні державного/регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів;
 • сприяння розвитку сучасних форм і методів підготовки здобувачів освіти у закладі, а також впровадженню інноваційних технологій;
 • надання пропозицій щодо оптимізації організаційної структури закладу, розвитку матеріально-технічної бази профтеху та його соціальної інфраструктури;
 • сприяння розвитку державно-приватного партнерства;
 • надання пропозицій щодо стимулювання творчої праці педагогічних працівників;
 • розгляд річного звіту про діяльність закладу;
 • надання пропозицій щодо проведення інституційного аудиту в позаплановому порядку;
 • інформування керівника або засновника закладу про стан діяльності та ефективність управління в закладі, подання пропозицій щодо вжиття заходів для усунення виявлених порушень.

Згідно з рекомендаціями МОН, наглядова рада профтеху має право:

 • отримувати від керівника закладу інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на наглядову раду завдань;
 • утворювати для вивчення питань, що належать до її компетенції, постійні або тимчасові робочі групи та експертні групи;
 • залучати для проведення незалежної оцінки результатів діяльності закладу представників органів державної влади та органів місцевого самоврядування, вчених, представників закладів вищої освіти, Національної академії наук, національних галузевих академій наук як експертів, організацій роботодавців;
 • клопотати перед органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями, громадськими та комерційними організаціями щодо розвитку закладу, зміцнення його матеріально-технічної бази і фінансового забезпечення;
 • сприяти поширенню міжнародного досвіду підготовки кваліфікованих кадрів у закладі;
 • висвітлювати свою діяльність у ЗМІ, оприлюднювати результати своєї роботи на зборах, конференціях, спеціальних стендах, офіційних сайтах.

«До складу наглядової ради закладу П(ПТ)0 не доцільно вводити здобувачів освіти, керівників, їх заступників, працівників закладу П(ПТ)0 та осіб, які мають конфлікт інтересів», – зазначено у рекомендаціях МОН.