П, С, Д, В – МОН розробило методичку, як оцінювати учнів 3-4 класів НУШ

Для третьо- та четверокласників Нової української школи вчителі мають застосовувати формувальне і підсумкове оцінювання за рівневою шкалою. Методичні рекомендації щодо оцінювання результатів навчання МОН затвердило своїм наказом № 1146 від 16 вересня (додаток методичні рекомендації_остаточн).

Згідно з документом, для учнів третіх і четвертих класів має застосовуватись формувальне та підсумкове (тематичне, семестрове та річне) оцінювання. При цьому критерії оцінювання визначає вчитель, орієнтуючись на Держстандарт та очікувані результати, зазначені в освітній програмі школи.

Формувальне оцінювання здійснюється шляхом:

  • педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності учнів;
  • аналізу портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;
  • самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;
  • оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;
  • застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу.

«Результати формувального оцінювання відображаються в оцінних судженнях учителя/учнів/батьків, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. Оцінні судження вчителя мають бути об’єктивними, конкретними, чіткими, лаконічними, доброзичливими, слугувати зразком для формулювання оцінних суджень учнями. В оцінному судженні відображають прогрес учнів та поради щодо подолання утруднень, за їх наявності, у досягненні очікуваних результатів навчання відповідно до програмових вимог», – зазначено у методичці.

Підсумкове оцінювання здійснюється за рівневою шкалою: «початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)». Таке оцінювання відбувається за результатами виконання дітьми діагностичних робіт. Їх обсяг визначається із розрахунку прогнозованого часу на виконання окремих завдань учнями, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, їхньої готовності до виконання того чи іншого завдання. Тривалість виконання діагностичної роботи не повинна перевищувати 35 хвилин (із 40 хвилин уроку 5 хвилин – інструктаж, 35 хвилин – виконання роботи).

«Середня оцінка за тематичне, семестрове та річне оцінювання не виводиться. У журнал та свідоцтво досягнень виставляється рівень за кожен результат навчання з навчальних предметів/інтегрованих курсів наприкінці кожного навчального семестру (триместру) та навчального року», – йдеться у методичних рекомендаціях МОН.

У свідоцтві досягнень учитель зазначає рівні результатів навчання учня, а також дає розгорнуту інформацію про сформованість наскрізних умінь. Останні позначаються словами:

  • «має значні успіхи»,
  • «демонструє помітний прогрес»,
  • «досягає результату за допомогою дорослих»,
  • «потребує значної уваги і допомоги».

Оригінал свідоцтва досягнень надається батькам, а його завірена копія зберігається в особовій справі учня в закладі освіти.